Основно училище “Христо Ботев”

град Исперих, област Разград

Добре дошли

в сайтa на ОУ“Христо Ботев”

град Исперих

 

В училището се обучават ученици от първи до седми клас.

Провеждат се състезания, игри и викторини по всички предмети, в които те доказват своята отлична подготовка.

Нашите ученици достойно защитават името на училището.

1

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Група за обучителни затруднения

Математиката – лесна и интересна“   

участници- Ученици от 5 клас

Брой ученици  в групата – 7

Ръководител: Себахат Юмер

Група за обучителни затруднения

Подготовка за НВО”

участници- Ученици от 7 в клас

Брой ученици  в групата – 10

ръководител: Емел Риза

Група за обучителни затруднения

"Четенето, писането - лесно и интересно"

участници- Ученици от 3 класс

Брой ученици  в групата – 10

Ръководител: Таня Митева.

Група за обучителни затруднения

От перо до корица”

участници- Ученици от 2 клас

Брой ученици  в групата – 9

Ръководител: Айтен Джавид

Клас Танцово изкуство”

вид на групата- Дейности по интереси

участници- Ученици от 1 и 2 клас

Брой ученици  в групата – 23

Ръководител: Иванка Василева

УСЛУГИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ