Основно училище “Христо Ботев”

град Исперих, област Разград

Добре дошли

в сайтa на ОУ“Христо Ботев”

град Исперих

 

В училището се обучават ученици от първи до осми клас.

Провеждат се състезания, игри и викторини по всички предмети, в които те доказват своята отлична подготовка.

Нашите ученици достойно защитават името на училището.

1

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.